email tell telegram instagram

0 کالا - 0 تومان
سبد خرید شما در حال حاضر خالیست
محصول شما به روز رسانی قیمت
plg_search_sppagebuilder
نتایج جستجو در فروشگاه
نتایج جستجو در سایت

انگلیسی کتاب دانش آموز

ناشر مدرسه
انگلیسی کتاب دانش آموز
سال انتشار 1395
کتاب درسی
قیمت فروش 8,000 تومان
سری
مدرسه
تاریخ چاپ
1395
نویسنده
گروه تالیف وزارت آموزش و پرورش


English for Schools تحول در آموزش زبا ن انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتاب های
و از سال تحصیلی 1392 1391 آغاز گشت. مجموعۀ مذکور دوره ای شش جلدی
می باشد. مهمترین Vision و Prospect شامل دو زیر مجموعهٔ سه جلدی با نام های
ویژگی های رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانه و روح کلی حاکم بر مجموعه کتاب های
متکی بر اصول کلی زیر است: Vision و Prospect
توجه هم زمان به هر چهار مهارت زبانی
استفاده از فعّالیت های آموزشی متنوع در فرایند یادگیری زبان
تأکید بر یادگیری زبان از طریق تجربیات زبانی
استفاده از محتوای غنی، معنا دار و قابل فهم در تدوین محتوای آموزشی
ارتقای روحیة فراگیری زبان در محیط مشارکتی و از طریق همکاری و همیاری در کلاس
ارائه بازخوردهای اصلاحی مناسب به خطاهای فراگیران
توجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرایند آموزش زبان