email tell telegram instagram

0 کالا - 15,000 تومان
سبد خرید شما در حال حاضر خالیست
محصول شما به روز رسانی قیمت

banner

فارسی (1)

ناشر مدرسه
Product Available in stock
شما می توانید این کتاب راازسایت نارتهیه کنید لطفا درسفارش خودسال چاپ مدنظررابیان کنید
قیمت فروش 28,000 تومان
سری
درسی
نویسنده
گروه تالیف وزارت آموزش و پرورش

آثار ادبی ایران، آیینة اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی
ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته
و به امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه آثار منظوم
و منثور فرهیختگان اندیشه وری چون فردوسی، ناصر خسرو، غزّالی، بیهقی، سنایی،
عطّار، مولانا،سعدی، حافظ، بیدل، دهخدا و … است که با بهره گیری از زلال فرهنگ
اس المی، آثاری ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعة دقیق و عمیق این آثار،
جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و ذهن و
ضمیر را شکوفا و بارور می سازد.
برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اس المی، جایگاهی
ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار
انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است.
کتاب فارسی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اس المی
ایران »، یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه
)علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل( و جلوه های آن درچهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و
خالق( و بر پایۀ اهداف «برنامة درسی فارسی »، سازماندهی و تألیف شده است؛ براین
اساس کتاب از هشت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات
غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اس المی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و
ادبیات جهان، تشکیل شده است.
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توجّه همکاران ارجمند را
به نکات زیر جلب می کنیم:
رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش
و تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتاب های
فارسی دورۀ ابتدایی و دورة اوّل متوسطه است؛ به همین روی، لازم است همکاران
گرامی از ساختار و محتوای کتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند.
فارسی 7 1
رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طرّاحی و
به کارگیری شیوه های آموزشی متنوّع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود.
حضور فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، کلاس را سرزنده، با نشاط و آموزش
را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد.
در بخش مهارت های خوانداری، بایسته است ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی
همچون لحن، تکیه، آهنگ و دیگر خُرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توجّه قرار گیرد.
با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهمّیّت دارد؛ کالبد شکافی
عملی متون است. یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خواندن، در سه قلمرو
بررسی کنیم. این کار، سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یکی
از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی، کالبد شکافی و تحلیل هر اثر، این است که
متن در سه قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فکری.
1. قلمرو زبانی
این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:
سطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن، نوع ساختمان
)ساده، مشتق و مرکّب(، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضمّن، تناسب، نوع
گزینش و همچنین درست نویسی بررسی می شود.
سطح دستوری یا نحوی: در اینجا، متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری، کاربردهای
دستوری تاریخی، کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی می شود.
2. قلمرو ادبی
در اینجا، شیوۀ نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر، بررسی
می شود:
سطح آوایی یا موسیقیایی: درا ین مرحله، متن را ا ز دیدب دیعل فظی )وزن، قافیه، ردیف، آرایه های
لفظی و تناسب های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس، و …( بررسی می کنیم.
سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛
سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی؛ همچون تضاد، ایهام،
مراعات نظیر و … .